top of page

Vasa mödra- och skyddshem rf. producerar både skyddshems service som en av THL:s tjänster samt öppenvårdstjänster som finansieras av STEA. 

Skyddshemmet erbjuder omedelbar krishjälp, ett tryggt dygnet runt boende samt psykosocialt stöd och handledning för den akuta situationen. Servicen erbjuds för hen som utsatts eller upplevt familje- eller närståendevåld, oberoende kön eller ålder.

 

Österbottens skyddshem har sex familjeplatser. I skyddshemmets vardag fungerar både handledare samt socialarbetaren, som ansvarar för klientprocessen. Vi samarbetar aktivt med olika samarbetspartners. Vi erbjuder våra tjänster både på svenska och finska, även engelska är starkt med i vår vardag.

 

Vi söker handledare för två vikariat

01.10.2023 - 30.04.2024

01.11.2023 - 30.03.2024
 

Ansökningstiden går ut 30.09.2023.

Arbetet börjar enligt överenskommelse eller så fort som möjligt, om passlig ansökande hittas.

 

I skyddshemmet tillbringas den tid varav den akuta krisen varar. Målet med arbetet är att bryta våldet, öka tryggheten samt förebygga att våldet upprepas.

 

Typiska arbetsuppgifter för handledare på skyddshemmet är:

  • att ansvara för en smidig vardag tillsammans med den övriga personalen. Denna arbetsuppgift kan även innebära hushållning.

  • att stödja klienten att överkomma våldet och tillsammans med klienten fundera kring olika lösningar för krissituationen

  • att handleda och rådgöra skyddshemmets klienter samt dem som kontaktar skyddshemmet per telefon

  • att genom hela klientprocessen fungera som egenhandledare både för barn- och vuxna klienter

  • att sköta aktuella uppgifter som tillhör skyddshemmets verksamhet 

  • att samarbeta med olika aktörer som klientarbetet kan innehålla

  • att genom sitt eget agerande upprätthålla skyddshemmets säkerhet samt att vid behov ingripa i säkerhetsavvikelser.

 

På skyddshemmet tas du med i vår mångprofessionella, motiverande och kunnande arbetsgemenskap. Vi erbjuder dig en tillräcklig introduktion, regelbunden arbetshandledning samt möjlighet att delta i mångsidiga skolningar som tryggar ditt arbete.  

Vasa mödra- och skyddshem rf erbjuder en trygg arbetshälsovård samt givande rekreationsevenemang och arbetsförmåner.

 

Av den sökande krävs social- eller hälsovårds examen på yrkeshögskolenivå (Statsrådets förordning om villkoren för tillhandahållande av skyddshemstjänster 1103/2018).

Vi värdesätter arbetserfarenhet från branschen, kunskaper för god växelverkan samt egenskaper för teamarbete.

 

Arbetet är treskiftes, vilket innebär morgon-, kvälls-, natt- och helgarbete. 

 

Den valde bör uppvisa brottsregisterutdrag (Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2022). Den sökande bör ha hygienpass. Skyddshemsarbetet kräver vaccinationsskydd enligt infektionssjukdomslagen 48§. Av arbetstagaren kan intyg angående drogtest bes uppvisas vid utförandet av arbetet (Lagen om integritetsskydd inom arbetet 759/2004 §8). Vi följer den privata socialservicens arbetsavtal.

 

Ansökningarna med meritförteckningar per e-post till toiminnanjohtaja@vaasanturvakoti.fi    

Rubrik: ANSÖKAN

 

Förfrågningar om handledarens uppgifter kan riktas till verksamhetsledaren, Britt-Marie Hakala per telefon050 5429422, vardagar mellan kl 10- 14.

bottom of page